กลยุทธ์ไทยเที่ยวไทย Offline to Online

กลยุทธ์ไทยเที่ยวไทย Offline to Online

กลยุทธ์ไทยเที่ยวไทย Offline to Online ปัจจุบันการทำธุรกิจให้ดีและแข่งขันได้นั้น ต้องใช้เครื่องมือทั้ง Online และ Offline จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ทั้ง Online และ Offline มีจุดเด่นและประโยชน์แตกต่าง เจ้าของธุรกิจต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับประเภทธุรกิจตัวเอง...
แพลตฟอร์มไทยเที่ยวไทยโก

แพลตฟอร์มไทยเที่ยวไทยโก

แพลตฟอร์มไทยเที่ยวไทยโก ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจสูง หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ขึ้นมาแข่งขันด้วย เพราะผู้คนกำลังใช้สื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ อีกทั้งโลกของ Digital Marketing...
PK 4.0 – One Stop Service

PK 4.0 – One Stop Service

PK 4.0 – One Stop Service One Stop Service คือแนวคิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่รวดเร็ว มาที่เดียวจะได้รับบริการครบทุกอย่าง ปัจจุบันองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยหลายแห่งนิยมใช้แนวคิด One Stop Service โดยยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer...
Social Media

Social Media

Social Media Social Media คืออะไร? PKDC ขออธิบายง่ายๆ คำว่า Social ในที่นี้หมายถึง สังคมออนไลน์ ส่วน Media ก็คือเนื้อหา เรื่องราว และบทความ ดังนั้น Social Media รวมๆ กันแล้วจึงหมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า ด้วยบล็อคบทความ...
PKDC เจาะตลาดดิจิทัลเทรนด์คนรุ่นใหม่

PKDC เจาะตลาดดิจิทัลเทรนด์คนรุ่นใหม่

PKDC เจาะตลาดดิจิทัลเทรนด์ การระบาดของโรคโควิด19 ทำให้เกิดการปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เป็นจังหวะเดียวกับที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องดิจิทัลและเตรียมพร้อมรับการใช้ดิจิทัลในอนาคต หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน...